Bốn Phương

“̼L̼Ằ̼N̼ ̼R̼A̼N̼H̼ ̼Đ̼Ỏ̼”̼ ̼V̼À̼ ̼B̼Ư̼Ớ̼C̼ ̼N̼G̼O̼Ặ̼T̼ ̼N̼G̼U̼Y̼ ̼H̼I̼Ể̼M̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼C̼U̼Ộ̼C̼ ̼X̼U̼N̼G̼ ̼Đ̼Ộ̼T̼ ̼N̼G̼A̼ ̼-̼ ̼U̼K̼R̼A̼I̼N̼E̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼”̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỏ̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼T̼Â̼Y̼ ̼V̼Ư̼Ợ̼T̼ ̼”̼L̼Ằ̼N̼ ̼R̼A̼N̼H̼ ̼Đ̼Ỏ̼”̼?̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.

G̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼

Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼”̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỏ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼. K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,

Ba̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼S̼t̼i̼n̼g̼e̼r̼,̼ ̼J̼a̼v̼e̼l̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼. W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼M̼i̼-̼1̼7̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼p̼h̼á̼o̼.

C̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ụ̼c̼ ̼r̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼. B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼.

C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼S̼é̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼T̼-̼7̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼. H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼-̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼R̼o̼m̼a̼n̼i̼a̼.

T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼”̼.

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼l̼o̼y̼d̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼5̼/̼4̼.

T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.

T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼”̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ự̼u̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

C̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼F̼r̼a̼n̼c̼o̼i̼s̼ ̼H̼e̼i̼s̼b̼o̼u̼r̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ể̼ ̼X̼E̼M̼ ̼N̼H̼Ẹ̼ ̼N̼G̼U̼Y̼ ̼C̼Ơ̼ ̼T̼H̼Ế̼ ̼C̼H̼I̼Ế̼N̼ ̼3̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼i̼ ̼S̼h̼o̼i̼g̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼4̼/̼5̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼”̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼. C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼”̼.

̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼i̼ ̼L̼a̼v̼r̼o̼v̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼a̼s̼s̼)̼.̼

T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼i̼ ̼L̼a̼v̼r̼o̼v̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼”̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼”̼.̼

̼”̼R̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼v̼r̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i.̼

Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ó̼.

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼”̼,̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼a̼v̼r̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼. “̼V̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼,̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼i̼ ̼L̼a̼v̼r̼o̼v̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼D̼o̼m̼i̼n̼i̼q̼u̼e̼ ̼T̼r̼i̼n̼q̼u̼a̼n̼d̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼”̼H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỏ̼”̼.

Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.

̼C̼y̼r̼i̼l̼l̼e̼ ̼B̼r̼e̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼c̼i̼e̼n̼c̼e̼s̼-̼P̼o̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼ ̼(̼P̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼F̼l̼o̼r̼e̼n̼t̼ ̼P̼a̼r̼m̼e̼n̼t̼i̼e̼r̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼c̼i̼e̼n̼c̼e̼s̼-̼P̼o̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼G̼U̼Y̼ ̼C̼Ơ̼ ̼X̼U̼N̼G̼ ̼Đ̼Ộ̼T̼ ̼L̼A̼N̼ ̼R̼Ộ̼N̼G̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼K̼i̼r̼b̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼7̼/̼4̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼e̼r̼n̼i̼h̼i̼v̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.

V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼A̼T̼O̼. ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼.

K̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼G̼a̼z̼p̼r̼o̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼Â̼u̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.

G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể, cả̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.

C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

̼”̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼S̼e̼t̼h̼ ̼G̼.̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼5̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.

N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼. ̼N̼ế̼u̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼ ̼k̼m̼.̼

P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼M̼u̼r̼m̼a̼n̼s̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼K̼o̼l̼a̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼ ̼-̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ả̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button