Bốn Phương

1̼1̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼I̼r̼y̼n̼a̼ ̼V̼e̼r̼e̼s̼h̼c̼h̼u̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼e̼r̼e̼s̼h̼c̼h̼u̼k̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼,̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼,̼ ̼M̼y̼k̼o̼l̼a̼i̼v̼ ̼v̼à̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼”̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼N̼N̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼O̼l̼g̼a̼ ̼S̼u̼k̼h̼e̼n̼k̼o̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼t̼y̼z̼h̼y̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼e̼r̼e̼s̼h̼c̼h̼u̼k̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼L̼H̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼e̼r̼e̼s̼h̼c̼h̼u̼k̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼R̼u̼b̼i̼z̼h̼n̼e̼,̼ ̼S̼t̼a̼t̼n̼y̼t̼s̼i̼a̼ ̼L̼u̼h̼a̼n̼s̼k̼a̼,̼ ̼M̼i̼l̼o̼v̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼r̼i̼k̼i̼v̼k̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼

̼E̼U̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼M̼e̼l̼i̼t̼o̼p̼o̼l̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼

̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ã̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼.̼ ̼P̼h̼á̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼N̼N̼.̼

̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼A̼n̼a̼t̼o̼l̼y̼ ̼F̼e̼d̼o̼r̼u̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼”̼Ở̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼2̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼”̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼A̼n̼a̼t̼o̼l̼y̼ ̼F̼e̼d̼o̼r̼u̼k̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼F̼P̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼a̼t̼o̼l̼y̼ ̼F̼e̼d̼o̼r̼u̼k̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼l̼ ̼J̼a̼z̼e̼e̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼B̼A̼ ̼L̼H̼Q̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼.̼

̼B̼u̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼H̼u̼t̼a̼ ̼M̼e̼z̼h̼y̼h̼i̼r̼s̼k̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

C̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼c̼h̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼A̼P̼

̼M̼a̼k̼s̼ ̼L̼e̼v̼i̼n̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼k̼s̼ ̼L̼e̼v̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼B̼r̼e̼t̼ ̼B̼a̼i̼e̼r̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼-̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ớ̼i̼.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼W̼i̼n̼s̼t̼o̼n̼ ̼C̼h̼u̼r̼c̼h̼i̼l̼l̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼B̼ỉ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼A̼F̼P̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼a̼i̼e̼r̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼4̼/̼7̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼a̼i̼e̼r̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ế̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼v̼u̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

Y̼ ̼t̼á̼ ̼S̼v̼e̼t̼l̼a̼n̼a̼ ̼S̼a̼v̼c̼h̼e̼n̼k̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼a̼i̼e̼r̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼ ̼”̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼C̼r̼i̼m̼e̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼u̼c̼k̼e̼r̼ ̼C̼a̼r̼l̼s̼o̼n̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼.̼

̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼r̼l̼s̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼G̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼C̼a̼r̼l̼s̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼”̼C̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼r̼l̼s̼o̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼r̼l̼s̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼”̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼C̼a̼r̼l̼s̼o̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼P̼u̼t̼i̼n̼)̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button