Giải Trí

A̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼

̼G̼i̼á̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼ở̼ ̼ẩ̼n̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼1̼0̼x̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼”̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼K̼i̼d̼s̼ ̼2̼0̼1̼6̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼”̼T̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ế̼n̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼


̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼i̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼


̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼1̼0̼x̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button