Bốn Phương

Á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼N̼g̼a̼:̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼E̼U̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼d̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼5̼3̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼N̼g̼a̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼3̼%̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼V̼ớ̼i ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼6̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼0̼%̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼8̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼5̼2̼%̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼%̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼2̼%̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼4̼3̼%̼ ̼-̼4̼1̼%̼.

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼r̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼. T̼h̼e̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼%̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼1̼8̼%̼)̼,̼ ̼I̼r̼a̼n̼ ̼(̼2̼0̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼4̼0̼%̼)̼.̼

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼P̼a̼t̼r̼i̼c̼k̼ ̼B̼a̼s̼h̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼G̼e̼t̼t̼y̼

“̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼s̼h̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼R̼T̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼8̼/̼5̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼l̼a̼r̼e̼ ̼D̼a̼l̼y̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.

N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼E̼U̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼I̼r̼i̼s̼h̼ ̼I̼n̼d̼e̼p̼e̼n̼d̼e̼n̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼a̼l̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼E̼U̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼E̼U̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼n̼g̼a̼r̼y̼ ̼v̼à̼ ̼S̼l̼o̼v̼a̼k̼i̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼2̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.

̼B̼à̼ ̼D̼a̼l̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼”̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼E̼U̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼r̼ễ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼a̼l̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼”̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼I̼r̼e̼l̼a̼n̼d̼ ̼v̼à̼ ̼E̼U̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼”̼. H̼ô̼m̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼b̼ả̼n̼g̼.

Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼E̼U̼ ̼”̼b̼ơ̼m̼”̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button