Bốn Phương

B̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼:̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼”̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼

̼Q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼C̼h̼i̼c̼a̼g̼o̼ ̼B̼e̼a̼r̼s̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼…̼

̼K̼ẻ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼G̼a̼y̼l̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼.̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼”̼đ̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼

̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼”̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼,̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼h̼i̼c̼a̼g̼o̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼K̼u̼r̼o̼w̼s̼k̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼K̼u̼r̼o̼w̼s̼k̼a̼,̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼.̼ ̼

̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼

̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼,̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼

̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼o̼n̼i̼k̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼h̼a̼u̼n̼ ̼v̼à̼ ̼R̼h̼o̼n̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼…̼

̼(̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼)̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button