Pháp Luật

B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ ̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼é̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼D̼.̼V̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼Y̼ế̼t̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼N̼g̼h̼é̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼


̼H̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼Y̼ế̼t̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼

̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼;̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼Y̼ế̼t̼ ̼K̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼vi̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button