Pháp Luật

B̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼o̼à̼)̼.̼


̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ễ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Nguồn : vietnamnet

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button