Bốn Phương

B̼ị̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼

U̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼̼

Nữ y tá Li Fengping là một cô gái xinh đẹp.

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼ ̼F̼e̼n̼g̼p̼i̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼u̼o̼ ̼Y̼u̼a̼n̼j̼i̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼u̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼L̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼


̼L̼i̼ ̼F̼e̼n̼g̼p̼i̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼L̼i̼ ̼F̼e̼n̼g̼p̼i̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼u̼o̼ ̼Y̼u̼a̼n̼j̼i̼a̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼u̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼u̼o̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼u̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼L̼u̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼L̼u̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼L̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼u̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼L̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼L̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼9̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Nguồn : Danviet

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button