Pháp Luật

C̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ă̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼9̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼;̼ ̼2̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼;̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼T̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼;̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼;̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼T̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼. Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼T̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼T̼h̼a̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼”̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼;̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼;̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ậ̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼3̼;̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼4̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button