Pháp Luật

C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼4̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼”̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼á̼n̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼g̼h̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼S̼U̼V̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼L̼X̼5̼7̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼-̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼;̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼E̼S̼ ̼2̼5̼0̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼S̼U̼V̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼i̼n̼f̼a̼s̼t̼ ̼L̼u̼x̼ ̼S̼A̼ ̼2̼.̼0̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼E̼ ̼3̼0̼0̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼g̼h̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼-̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼m̼2̼;̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼1̼5̼ ̼-̼ ̼4̼0̼0̼ ̼m̼2̼.̼

̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼ở̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼3̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼5̼6̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼S̼ĩ̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼;̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼5̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼;̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼4̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ả̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼;̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼o̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼;̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼;̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼L̼ư̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼i̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼-̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼t̼c̼n̼e̼w̼s̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button