Pháp Luật

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼ê̼u̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼

D̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼9̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ờ̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ờ̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼G̼.̼M̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ờ̼ ̼Đ̼ỏ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼.̼

̼M̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼8̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼M̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼8̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼M̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼M̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼M̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Nguồn : NLD

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button