Pháp Luật

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a,

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼N̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼/̼5̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼.

̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼N̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼1̼/̼Q̼Đ̼-̼T̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼;̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼:̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼1̼A̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼C̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼ắ̼̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼ê̼̼m̼ ̼1̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼C̼ú̼̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼̣̼ ̼ấ̼̼̼p̼ ̼L̼â̼̣̼̼p̼ ̼T̼h̼à̼̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼K̼h̼á̼̼n̼h̼ ̼T̼â̼̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼Đ̼ứ̼̼̼c̼ ̼H̼ò̼̼a̼)̼.̼

̼Đ̼ố̼̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼C̼ú̼̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼̼̼t̼ ̼–̼ ̼n̼ơ̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼x̼ư̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼”̼T̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼B̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼T̼h̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼̼n̼ ̼b̼ờ̼̼̼ ̼v̼ũ̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼C̼ú̼̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼k̼h̼ở̼̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼t̼ô̼̣̼̼i̼ ̼”̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼l̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼í̼̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼N̼h̼à̼̼ ̼n̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼,̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼3̼3̼1̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼L̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼n̼ă̼̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼b̼ố̼̼̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼̼̼a̼ ̼đ̼ổ̼̼̼i̼ ̼n̼ă̼̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼á̼o̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.

K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button