Pháp Luật

C̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼’̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼’̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼“̼m̼ớ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼.

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼”̼.

̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼h̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼”̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼V̼ũ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼X̼.̼A̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼:̼ ̼”̼G̼i̼ữ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼(̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼)̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼”̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼2̼2̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼”̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼T̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼”̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼”̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼;̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼à̼i̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼v̼à̼ ̼”̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼;̼ ̼”̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼”̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼à̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼”̼.̼ ̼K̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button