Tin Tức

Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼’̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼’̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼’̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼’̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼

̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼1̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼5̼1̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼2̼/̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼Th̼e̼o̼ ̼b̼a̼o̼m̼o̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button