Tin Tức

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼’̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼u̼i̼’̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼-̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼“̼x̼i̼n̼”̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼1̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼-̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼T̼ế̼t̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼-̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼.̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼e̼n̼p̼h̼o̼n̼g̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button