Bốn Phương

Đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼!̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼R̼e̼y̼e̼s̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼J̼a̼v̼i̼e̼r̼ ̼D̼a̼ ̼S̼i̼l̼v̼a̼ ̼R̼o̼j̼a̼s̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼o̼j̼a̼s̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼


̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼e̼w̼ ̼R̼o̼c̼h̼e̼l̼l̼e̼,̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼N̼o̼r̼m̼a̼ ̼S̼a̼n̼c̼h̼e̼z̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼.̼

̼B̼à̼ ̼S̼a̼n̼c̼h̼e̼z̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼a̼n̼c̼h̼e̼z̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼ê̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼J̼a̼v̼i̼e̼r̼ ̼D̼a̼ ̼S̼i̼l̼v̼a̼ ̼R̼o̼j̼a̼s̼ ̼v̼à̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼2̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼G̼r̼e̼e̼n̼w̼i̼c̼h̼,̼ ̼C̼o̼n̼n̼e̼c̼t̼i̼c̼u̼t̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼R̼o̼j̼a̼s̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼o̼j̼a̼s̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼
̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼I̼p̼a̼d̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼V̼a̼l̼e̼r̼i̼e̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼R̼o̼j̼a̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼M̼a̼i̼l̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button