Giáo Dục

Đ̼ư̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼

̼Đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼“̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼–̼ ̼2̼0̼2̼2̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼

̼Đ̼ề̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼”̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼.̼B̼

̼”̼L̼à̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼R̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ậ̼m̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼â̼m̼ ̼l̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼5̼0̼.̼

̼a̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼?̼

̼b̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼e̼t̼y̼l̼i̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼l̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼3̼5̼0̼?̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼“̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button