Bốn Phương

G̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼

Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼D̼e̼n̼i̼s̼o̼n̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼t̼a̼ ̼B̼a̼r̼b̼a̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼R̼e̼n̼o̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼,̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼

Nạn nhân Brianna Denison (19 tuổi). Ảnh: Văn phòng cảnh sát quận Washoe.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼J̼e̼s̼s̼i̼c̼a̼ ̼D̼e̼a̼l̼ ̼v̼à̼ ̼K̼.̼T̼.̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼S̼W̼A̼T̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼S̼a̼n̼d̼s̼ ̼R̼e̼g̼e̼n̼c̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼,̼ ̼R̼e̼n̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼.̼

̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼T̼e̼d̼d̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼3̼9̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼M̼a̼c̼K̼a̼y̼ ̼C̼o̼u̼r̼t̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼n̼o̼ ̼G̼a̼z̼e̼t̼t̼e̼ ̼J̼o̼u̼r̼n̼a̼l̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼T̼.̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼g̼i̼à̼y̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼í̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼o̼f̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼T̼e̼d̼d̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼F̼B̼I̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼F̼B̼I̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼D̼N̼A̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼7̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼qu̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼0̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼
̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼0̼0̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼6̼0̼ ̼k̼m̼2̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼r̼u̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼i̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼”̼G̼o̼t̼ ̼B̼r̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼N̼e̼v̼a̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼e̼n̼s̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼/̼2̼0̼0̼8̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼R̼e̼n̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼k̼m̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼B̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼R̼e̼n̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼G̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼B̼i̼e̼l̼a̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼.̼

̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼B̼i̼e̼l̼a̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼W̼a̼s̼h̼o̼e̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼B̼i̼e̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼ ̼h̼ệ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼.̼

̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼R̼e̼n̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼W̼a̼s̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼N̼A̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼W̼a̼s̼h̼o̼e̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼B̼i̼e̼l̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼B̼r̼i̼a̼n̼n̼a̼ ̼D̼e̼n̼i̼s̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼J̼a̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼B̼S̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼R̼e̼n̼o̼ ̼G̼a̼z̼e̼t̼t̼e̼ ̼J̼o̼u̼r̼n̼a̼l̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button