Bốn Phương

H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼y̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼G̼u̼a̼r̼d̼i̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼O̼l̼e̼k̼s̼a̼n̼d̼r̼ ̼M̼o̼t̼u̼z̼y̼a̼n̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼K̼a̼l̼i̼b̼r̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ạ̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼A̼z̼o̼v̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼á̼m̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼o̼t̼u̼z̼y̼a̼n̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼a̼v̼a̼l̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼.

R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼C̼h̼a̼r̼l̼e̼s̼ ̼M̼i̼c̼h̼e̼l̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.

Ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼c̼h̼e̼l̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼.̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼g̼,

Đồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.̼ ̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼C̼h̼a̼r̼l̼e̼s̼ ̼M̼i̼c̼h̼e̼l̼ ̼(̼á̼o̼ ̼x̼a̼n̼h̼)̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼)̼.̼

N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼v̼à̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼G̼u̼a̼r̼d̼i̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼e̼l̼g̼o̼r̼o̼d̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼)̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼.̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼g̼a̼. C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼”̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button