Bốn Phương

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼

̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼1̼6̼3̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼1̼2̼4̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼7̼9̼3̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼2̼.̼9̼7̼9̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.

̼”̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼:̼ ̼1̼6̼3̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼1̼2̼4̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼7̼9̼3̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼3̼0̼0̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼.̼9̼7̼9̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼3̼5̼1̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼1̼.̼4̼4̼0̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼.̼7̼8̼9̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼A̼S̼S̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼T̼o̼c̼h̼k̼a̼-̼U̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼a̼r̼t̼s̼y̼z̼s̼k̼,̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼M̼o̼s̼p̼i̼n̼o̼,̼ ̼Y̼u̼n̼o̼k̼o̼m̼m̼u̼n̼a̼r̼o̼v̼s̼k̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼.

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼T̼o̼c̼h̼k̼a̼-̼U̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼S̼m̼e̼r̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼a̼r̼t̼s̼y̼z̼s̼k̼,̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼. H̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼S̼m̼e̼r̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼a̼ ̼K̼a̼m̼y̼s̼h̼e̼v̼a̼k̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼I̼z̼y̼u̼m̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼S̼u̼-̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼S̼u̼-̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼o̼v̼a̼y̼a̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼o̼v̼k̼a̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼a̼r̼k̼o̼v̼”̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼-̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼G̼r̼u̼s̼h̼k̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼,̼ ̼4̼0̼7̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼5̼ ̼k̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼i̼k̼o̼l̼a̼y̼e̼v̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼r̼n̼o̼y̼e̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼8̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼5̼3̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼G̼r̼u̼s̼h̼k̼o̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼R̼I̼A̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼G̼r̼u̼s̼h̼k̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼R̼I̼A̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼)̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼W̼i̼l̼l̼i̼a̼m̼ ̼B̼u̼r̼n̼s̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼7̼/̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.

̼S̼ắ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼”̼. S̼ắ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button