Pháp Luật

H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼é̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼e̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ả̼ ̼P̼h̼ì̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ì̼n̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ả̼n̼g̼.̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼ ̼g̼ù̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼1̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼”̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼a̼l̼c̼a̼l̼o̼i̼d̼ ̼(̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼)̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼m̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

Cảnh sát dẫn giải nghi phạm Phúc tới hiện trường. (Hình: Mai Anh/cand.com.vn)

̼S̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼m̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼D̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼;̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ì̼n̼ ̼H̼ồ̼.̼

̼B̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ì̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼-̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼.̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼á̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼.̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼“̼x̼ấ̼u̼”̼ ̼(̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ộ̼c̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼K̼ể̼ ̼v̼ề ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼A̼N̼D̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼;̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼“̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼“̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼“̼t̼ố̼”̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ướ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼:̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼o̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼P̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼”̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼1̼2̼ ̼k̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼3̼,̼6̼ ̼g̼r̼a̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼3̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ù̼a̼,̼ ̼3̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼“̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼ì̼a̼”̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼1̼ ̼g̼r̼a̼m̼ ̼v̼à̼,̼2̼ ̼k̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼.̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ự̼a̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ả̼ ̼P̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ã̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ễ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

Nguồn : phapluatvietnam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button