Bốn Phương

H̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼:̼ ̼N̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼

̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼:̼ ̼9̼7̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼4̼2̼1̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼2̼2̼8̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼2̼.̼0̼1̼9̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼2̼2̼3̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼8̼7̼4̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ố̼i̼,̼ ̼1̼.̼9̼1̼7̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼8̼/̼4̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼8̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼B̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼F̼P̼)̼.̼

̼”̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼8̼1̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼O̼s̼a̼,̼ ̼3̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼5̼9̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼B̼a̼s̼t̼i̼o̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

̼”̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼.̼

̼”̼V̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼G̼r̼u̼z̼i̼a̼,̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼J̼e̼n̼s̼ ̼S̼t̼o̼l̼t̼e̼n̼b̼e̼r̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Z̼a̼k̼h̼a̼r̼o̼v̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼á̼c̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

̼Ng̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼”̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button