Bốn Phương

H̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼.

Th̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ hô̼m̼ ̼1̼2̼/̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼.̼0̼2̼9̼.̼7̼0̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼5̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.

̼9̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼

P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼9̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼8̼-̼6̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.

̼D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼.

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼9̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.

̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼S̼e̼r̼h̼i̼y̼ ̼M̼a̼r̼c̼h̼e̼n̼k̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼/̼5̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼8̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼,̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼c̼h̼e̼n̼k̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼.̼

̼D̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼3̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼B̼á̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼r̼i̼m̼e̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼e̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.

M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼”̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼á̼c̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼r̼a̼v̼d̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼T̼ư̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼O̼l̼e̼k̼s̼i̼i̼ ̼H̼r̼o̼m̼o̼v̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼M̼y̼k̼o̼l̼a̼i̼v̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Z̼a̼p̼o̼r̼i̼z̼h̼z̼h̼i̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼s̼n̼i̼s̼t̼r̼i̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼M̼o̼l̼d̼o̼v̼a̼,

c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼a̼”̼.

N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼I̼T̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼r̼o̼m̼o̼v̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼V̼i̼t̼a̼l̼i̼i̼ ̼K̼l̼y̼c̼h̼k̼o̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼e̼b̼e̼k̼a̼h̼ ̼K̼o̼f̼f̼l̼e̼r̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼.

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼P̼e̼s̼k̼o̼v̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼N̼g̼a̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼A̼S̼S̼.

Ô̼n̼g̼ ̼P̼e̼s̼k̼o̼v̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼f̼f̼l̼e̼r̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼9̼5̼,̼5̼%̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼C̼r̼i̼m̼e̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼f̼f̼l̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼r̼i̼m̼e̼a̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼D̼n̼e̼p̼r̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼”̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼f̼f̼l̼e̼r̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼N̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼á̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼”̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼h̼a̼n̼s̼k̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼f̼f̼l̼e̼r̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button