Tin Tức

K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼’̼s̼ố̼ c̼’̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼ n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ ử̼ ̼v̼o̼ n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼V̼ụ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼r̼e̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼0̼c̼m̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼-̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼H̼.̼A̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼2̼3̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼c̼m̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼r̼e̼ ̼d̼à̼i̼ ̼5̼0̼ ̼c̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼


̼C̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼.̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼,̼ ̼A̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼A̼.̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼5̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼


̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼A̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼N̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼u̼n̼u̼v̼a̼g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button