Pháp Luật

K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ọ̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼/̼4̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼4̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼K̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼:̼

̼Ôn̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ọ̼a̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ọ̼a̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼2̼0̼1̼5̼-̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼2̼0̼1̼6̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼:̼

̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼í̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ẩ̼n̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼,̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:

̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼;̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼.̼

̼X̼é̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼;̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼.̼

̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼K̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼.̼

̼K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼K̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼.

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼C̼o̼.̼o̼p̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼U̼B̼K̼T̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button