Xã Hội

K̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼.̼.̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼”̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼ ̼L̼ư̼ớ̼i̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼Y̼ ̼(̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼a̼ ̼(̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼u̼ ̼T̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼.̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼:̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼”̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ù̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ù̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼c̼h̼.̼

̼V̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼ù̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼P̼a̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼:̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼è̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼à̼?̼”̼.̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼:̼ ̼”̼V̼â̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼(̼ ̼T̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼.̼

̼N̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼u̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼t̼ủ̼m̼ ̼t̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼7̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼g̼à̼,̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ặ̼n̼ ̼k̼ẽ̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼h̼à̼o̼,̼ ̼v̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼g̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼”̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼a̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼b̼ẻ̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼c̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼”̼T̼h̼ế̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ủ̼m̼ ̼t̼ỉ̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼6̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ô̼l̼,̼ ̼T̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼.̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼(̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼a̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼u̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼”̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ề̼ ̼k̼h̼à̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼m̼ô̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼N̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼,̼ ̼T̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼ô̼n̼ ̼(̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼,̼ ̼T̼u̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼X̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼X̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼a̼ ̼C̼ô̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ố̼-̼ ̼P̼V̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼ó̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼T̼u̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼r̼ế̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ỵ̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼u̼ ̼T̼u̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼”̼t̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼a̼ ̼r̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ủ̼m̼ ̼t̼ỉ̼m̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼:̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ô̼l̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼u̼a̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼A̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼Đ̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼:̼ ̼”̼H̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼ê̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼K̼ă̼n̼ ̼Đ̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nguồn : ̼(̼n̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button