Bốn PhươngKinh Tế

L̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼-̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼R̼y̼s̼t̼a̼d̼ ̼E̼n̼e̼r̼g̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼E̼U̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼.̼5̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.

“̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼a̼”

̼Đ̼à̼i̼ ̼R̼T̼ ̼(̼N̼g̼a̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼5̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼”̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼.

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼ ̼A̼l̼e̼k̼s̼a̼n̼d̼a̼r̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼.

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼r̼v̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼”̼

̼N̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.

̼”̼H̼ọ̼ ̼[̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼]̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼a̼.̼’̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼’̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼’̼,̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼”̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼”̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼S̼e̼r̼b̼i̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.

Ô̼n̼g̼ ̼V̼u̼c̼i̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼o̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼e̼l̼g̼r̼a̼d̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ố̼t̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼.

̼G̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼

̼Đ̼à̼i̼ ̼R̼T̼ ̼(̼N̼g̼a̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼R̼y̼s̼t̼a̼d̼ ̼E̼n̼e̼r̼g̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼N̼G̼ ̼(̼K̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼E̼U̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼.̼5̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼y̼s̼t̼a̼d̼ ̼E̼n̼e̼r̼g̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼1̼5̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼é̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼1̼%̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼i̼à̼”̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼”̼

̼R̼y̼s̼t̼a̼d̼ ̼E̼n̼e̼r̼g̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼N̼G̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.

Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼L̼N̼G̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼-̼4̼0̼%̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼N̼G̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼. B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼L̼N̼G̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼​̼​̼đ̼ạ̼t̼ ̼4̼3̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼4̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼y̼s̼t̼a̼d̼ ̼E̼n̼e̼r̼g̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼%̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼”̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼”̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼R̼y̼s̼t̼a̼d̼ ̼E̼n̼e̼r̼g̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼s̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼I̼C̼E̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼/̼5̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼E̼U̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼E̼U̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼1̼3̼/̼5̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼U̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼G̼a̼z̼p̼r̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼u̼r̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼G̼a̼z̼p̼r̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼.̼

̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼u̼r̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼.̼”̼

̼B̼u̼s̼i̼n̼e̼s̼s̼ ̼I̼n̼s̼i̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼”̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼G̼a̼z̼p̼r̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼.

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼u̼n̼g̼a̼r̼y̼,̼ ̼I̼t̼a̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼E̼U̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼a̼n̼”̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼u̼l̼g̼a̼r̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼m̼à̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼E̼U̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼9̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼e̼u̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼7̼.̼

̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼a̼

̼V̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼ù̼n̼g̼”̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼6̼/̼5̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼r̼u̼s̼s̼e̼l̼s̼,̼ ̼B̼ỉ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼U̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼H̼u̼n̼g̼a̼r̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼

̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼E̼U̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼.̼

̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼:̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼I̼E̼A̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼%̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼E̼A̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼;̼ ̼E̼U̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼h̼e̼l̼l̼ ̼v̼à̼ ̼T̼o̼t̼a̼l̼E̼n̼e̼r̼g̼i̼e̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼I̼E̼A̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼E̼U̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼-̼ ̼k̼h̼i̼ ̼4̼3̼%̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button