Bốn Phương

L̼ộ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼ ̼P̼a̼p̼e̼r̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼,̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ị̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼”̼c̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button