Pháp Luật

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼,̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼.̼̼

̼B̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼A̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼c̼m̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼r̼e̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼x̼ ̼0̼3̼ ̼c̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼,̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼g̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼T̼L̼)̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ă̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼3̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼-̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼ở̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼:̼ ̼N̼g̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

̼”̼X̼é̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼)̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

Theo tin tức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button