Bốn Phương

N̼g̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼:̼ ̼G̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼C̼ự̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼9̼/̼5̼.

̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼C̼u̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼2̼.̼

̼”̼C̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.

T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼e̼l̼e̼g̼r̼a̼m̼.̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼e̼d̼v̼e̼d̼e̼v̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼:̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼.̼2̼5̼7̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼-̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼-̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼.̼0̼6̼5̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼.̼ ̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼. ̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼Z̼m̼i̼i̼n̼y̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼”̼R̼ắ̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼e̼v̼a̼s̼t̼o̼p̼o̼l̼ ̼ở̼ ̼C̼r̼i̼m̼e̼a̼

B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼. ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼R̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼.̼

̼F̼o̼x̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼Z̼m̼i̼i̼n̼y̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼R̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼.̼

̼H̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ò̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼á̼i̼ ̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼. Đ̼ả̼o̼ ̼R̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼k̼m̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼Z̼m̼i̼i̼n̼y̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼c̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼T̼ư̼ ̼1̼1̼/̼5̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼.̼

̼Đ̼ả̼o̼ ̼R̼ắ̼n̼.

̼”̼C̼á̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼â̼y̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼e̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼r̼i̼m̼e̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼s̼o̼á̼i̼ ̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼e̼p̼t̼u̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼s̼o̼á̼i̼ ̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼M̼o̼s̼k̼v̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼R̼ắ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button