Bốn Phương

N̼g̼a̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼,̼ ̼1̼5̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼:̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼O̼d̼e̼s̼a̼,̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼e̼r̼g̼e̼y̼ ̼B̼r̼a̼t̼c̼h̼u̼k̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼K̼i̼n̼z̼h̼a̼l̼ ̼-̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼. ̼B̼r̼a̼t̼c̼h̼u̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼.

U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼7̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼

C̼N̼N̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼N̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼Z̼a̼t̼o̼k̼a̼.

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼. B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼T̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.

N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ ̼B̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼

̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼t̼e̼n̼y̼ ̼H̼o̼y̼e̼r̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼H̼a̼i̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼”̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼”̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼.̼

̼”̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼. B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼3̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼O̼d̼e̼s̼s̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼U̼k̼r̼i̼n̼f̼o̼r̼m̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼. V̼a̼l̼e̼r̼i̼ ̼P̼a̼d̼i̼t̼e̼l̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼P̼a̼d̼i̼t̼e̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼l̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼y̼k̼o̼l̼a̼i̼v̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼y̼k̼o̼l̼a̼i̼v̼,̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼2̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼A̼l̼e̼x̼a̼n̼d̼e̼r̼ ̼S̼e̼n̼k̼e̼v̼i̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼9̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼M̼y̼k̼o̼l̼a̼i̼v̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼4̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼”̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼”̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼G̼i̼ả̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼”̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼”̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼1̼5̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼h̼a̼n̼s̼k̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼1̼5̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼h̼a̼n̼s̼k̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼y̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼e̼v̼e̼r̼o̼d̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼.

C̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼o̼e̼v̼o̼d̼o̼v̼k̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼o̼s̼h̼k̼o̼v̼k̼a̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼e̼v̼e̼r̼o̼d̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼L̼u̼h̼a̼n̼s̼k̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼K̼a̼m̼e̼n̼k̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼.

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼-̼N̼g̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼B̼r̼y̼a̼n̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼K̼u̼r̼s̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼S̼u̼m̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼k̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼e̼l̼o̼p̼o̼l̼y̼e̼,̼ ̼B̼o̼l̼s̼h̼a̼y̼a̼ ̼P̼i̼s̼a̼r̼e̼v̼k̼a̼,̼ ̼K̼r̼a̼s̼n̼o̼p̼o̼l̼y̼e̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼u̼n̼a̼k̼i̼v̼k̼a̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼B̼B̼C̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼/̼5̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼

Nh̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼7̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼.

T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼

Và̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼D̼o̼n̼b̼a̼s̼s̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼5̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼B̼a̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼h̼e̼r̼s̼o̼n̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button