Bốn Phương

N̼g̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼”̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼,̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼T̼h̼e̼ ̼D̼r̼i̼v̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼u̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼2̼S̼4̼ ̼T̼y̼u̼l̼p̼a̼n̼ ̼2̼4̼0̼m̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼2̼S̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼4̼0̼m̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼n̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼2̼S̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼k̼i̼l̼o̼t̼o̼n̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼2̼S̼4̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼ở̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼e̼ ̼D̼r̼i̼v̼e̼)̼.

̼N̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼2̼S̼4̼ ̼T̼y̼u̼l̼p̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.

̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼.̼

̼2̼S̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼k̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼”̼m̼ư̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼2̼S̼4̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼.̼

̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼m̼e̼l̼’̼c̼h̼a̼k̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼l̼a̼s̼e̼r̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼S̼4̼.̼

̼B̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼”̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼

̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼.

̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼”̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼.

X̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼.̼

C̼á̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼6̼/̼5̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼o̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.̼

̼”̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼. H̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼o̼v̼o̼a̼z̼o̼v̼s̼k̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.

̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼)̼.̼

̼Đ̼à̼i̼ ̼R̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼1̼2̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼H̼a̼n̼n̼a̼ ̼M̼a̼l̼y̼a̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼6̼0̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼”̼5̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼N̼o̼v̼o̼a̼z̼o̼v̼s̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼2̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼O̼l̼e̼n̼i̼v̼k̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼”̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼M̼a̼l̼y̼a̼r̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼6̼0̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼ ̼M̼a̼l̼y̼a̼r̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼a̼r̼i̼u̼p̼o̼l̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.

B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼”̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼.

̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼.̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼A̼z̼o̼v̼s̼t̼a̼l̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button