Bốn PhươngTin Tức

N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼8̼2̼1̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼”̼

̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼8̼2̼1̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼8̼2̼1̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼4̼/̼2̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼4̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼1̼9̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼2̼4̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼S̼-̼3̼0̼0̼ ̼v̼à̼ ̼O̼s̼a̼,̼ ̼4̼8̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼r̼a̼d̼a̼r̼.̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼7̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼I̼g̼o̼r̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼-̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼)̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼8̼7̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼é̼p̼,̼ ̼2̼8̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼8̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼8̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼”̼V̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼a̼s̼h̼e̼n̼k̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼e̼l̼i̼t̼o̼p̼o̼l̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼2̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼D̼o̼n̼e̼t̼s̼k̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼g̼a̼n̼s̼k̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼D̼u̼m̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼e̼o̼̼ t̼h̼a̼n̼g̼.

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼a̼s̼s̼)̼.̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼ù̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼v̼i̼v̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼D̼u̼m̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼(̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼y̼a̼c̼h̼e̼s̼l̼a̼v̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼e̼l̼e̼g̼r̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼6̼/̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼K̼i̼e̼v̼.̼ ̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼ạ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼d̼a̼m̼ ̼S̼c̼h̼i̼f̼f̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼”̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼”̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼”̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼”̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼6̼/̼2̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼d̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Z̼e̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼i̼e̼v̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼f̼a̼x̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼9̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button