Bốn Phương

N̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼

G̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ố̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼o̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼a̼t̼i̼a̼l̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼P̼u̼n̼j̼a̼b̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼P̼r̼e̼e̼t̼p̼a̼l̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼
̼L̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼i̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼i̼t̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ố̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼p̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼a̼l̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼S̼u̼k̼h̼d̼e̼e̼p̼ ̼K̼a̼u̼r̼ ̼–̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼p̼r̼e̼e̼t̼p̼a̼l̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼S̼u̼k̼h̼d̼e̼e̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼u̼k̼h̼d̼e̼e̼p̼ ̼K̼a̼u̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼S̼u̼k̼h̼d̼e̼e̼p̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼u̼k̼h̼d̼e̼e̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼a̼v̼n̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Nguồn : Danviet

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button