Pháp Luật

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

M̼i̼ề̼n̼ ̼k̼í̼ ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼à̼ ̼C̼o̼ó̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼X̼a̼y̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼à̼ ̼C̼o̼ó̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼


̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼T̼L̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼2̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼X̼a̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ú̼a̼,̼ ̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼a̼y̼)̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼a̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼a̼y̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼X̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼L̼,̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼T̼,̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼L̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ớ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ò̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼.̼

̼T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼

̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼L̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼L̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼M̼í̼ ̼X̼a̼y̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼on̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼2̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼.̼

̼Đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Nguồn : (Gia đình & Xã hội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button