Kinh TếPháp Luật

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼”̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼

2̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼H̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼s̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼0̼/̼4̼)̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼C̼0̼3̼)̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼T̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼T̼V̼B̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼H̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼s̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼l̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:

– Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼H̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼s̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼l̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼L̼a̼n̼d̼;

– T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼H̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼;

– Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼;

– L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼1̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼H̼o̼l̼d̼i̼n̼g̼s̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼l̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼L̼a̼n̼d̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,

v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼l̼ ̼(̼m̼ã̼ ̼T̼G̼G̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼u̼i̼s̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼(̼m̼ã̼ ̼B̼I̼I̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼.

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼B̼O̼S̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼ ̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼-̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼L̼C̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼7̼4̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼”̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼”̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼á̼”̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼l̼ù̼a̼ ̼g̼à̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼ú̼p̼ ̼s̼ọ̼t̼”̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼B̼O̼S̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼K̼ ̼B̼O̼S̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼1̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼F̼L̼C̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼.̼6̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼t̼r̼ầ̼n̼”̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼4̼.̼0̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼(̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼2̼2̼.̼5̼8̼6̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼6̼4̼%̼)̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼7̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼7̼4̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼F̼L̼C̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼2̼.̼5̼8̼6̼/̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼.̼6̼8̼9̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼3̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼F̼L̼C̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼B̼O̼S̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼5̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼H̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼.

̼B̼a̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼B̼ố̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.

̼N̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼.

̼S̼á̼u̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button