Pháp Luật

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼

̼B̼á̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼B̼.̼N̼.̼H̼.̼Q̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼D̼.̼H̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼2̼4̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button