Pháp Luật

N̼ữ̼̼ ̼P̼h̼ó̼̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ă̼̣̼t̼ ̼p̼h̼ế̼̼ ̼l̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼P̼h̼ó̼̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼B̼ả̼̼o̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼̼p̼ ̼C̼h̼à̼̼m̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼â̼̣̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼o̼a̼̣̼i̼ ̼t̼ố̼̼i̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼á̼̼p̼ ̼C̼h̼à̼̼m̼ ̼(̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼â̼̣̼n̼)̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼4̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼̼ ̼6̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼̼p̼ ̼C̼h̼à̼̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼T̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼,̼ ̼P̼h̼ó̼̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼B̼ả̼̼o̼ ̼A̼n̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼P̼h̼ó̼̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ ̼ ̼(̼Ả̼̼n̼h̼:̼ ̼T̼.̼N̼)̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ă̼̣̼t̼ ̼p̼h̼ế̼̼ ̼l̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼á̼̼p̼ ̼C̼h̼à̼̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼̣̼c̼h̼ ̼T̼h̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ỉ̼̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼s̼ử̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼h̼ế̼̼t̼.̼ ̼K̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼T̼h̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼t̼ử̼̼.̼

̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼̼u̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼m̼ ̼t̼ử̼̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼n̼a̼̣̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼T̼h̼á̼̼p̼ ̼C̼h̼à̼̼m̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼T̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼â̼̣̼u̼ ̼s̼ư̼̣̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼n̼d̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button