Bốn Phương

N̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼:̼ ̼B̼ê̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼…̼

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼T̼r̼u̼r̼o̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼W̼o̼r̼t̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼r̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼.̼


̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼N̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼

̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼6̼,̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ỉ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼A̼v̼a̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼r̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼r̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼D̼N̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼y̼.̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼n̼ứ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼i̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼u̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼T̼i̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼i̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼o̼n̼y̼ ̼J̼a̼c̼k̼e̼t̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼v̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼o̼n̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼o̼n̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼?̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼o̼n̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼…̼

̼(̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼)̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button