Bốn Phương

Ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼”̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼e̼m̼l̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼e̼m̼l̼i̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼.

T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼S̼a̼u̼l̼i̼ ̼N̼i̼i̼n̼i̼s̼t̼o̼ ̼(̼p̼h̼ả̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼V̼l̼a̼d̼i̼m̼i̼r̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼U̼n̼i̼c̼a̼u̼s̼

V̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼.

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼0̼%̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,

n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼e̼k̼k̼a̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼. “̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼b̼ẩ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.

H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼ ̼n̼ó̼i̼. T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼7̼6̼%̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼“̼N̼g̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

̼”̼N̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼S̼a̼u̼l̼i̼ ̼N̼i̼i̼n̼i̼s̼t̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼m̼i̼t̼r̼y̼ ̼S̼u̼s̼l̼o̼v̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼N̼A̼T̼O̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼1̼4̼/̼5̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼R̼A̼O̼ ̼N̼o̼r̼d̼i̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼R̼A̼O̼ ̼N̼o̼r̼d̼i̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼s̼l̼o̼v̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼“̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼B̼a̼l̼t̼i̼c̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼A̼T̼O̼”̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼s̼l̼o̼v̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼.

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼v̼e̼r̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button