Bốn Phương

S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼?̼

̼N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼, mặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

̼N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼ ̼t̼ớ̼i̼

V̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼2̼5̼/̼5̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼:̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼V̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼”̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼4̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼1̼7̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼9̼A̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.

̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼M̼S̼C̼I̼ ̼R̼e̼s̼e̼a̼r̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼,

Nh̼ư̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼C̼D̼S̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼”̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼S̼C̼I̼ ̼A̼n̼d̼y̼ ̼S̼p̼a̼r̼k̼s̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼G̼a̼b̼o̼r̼ ̼A̼l̼m̼a̼s̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼,̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼(̼C̼D̼S̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.

C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼C̼D̼S̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼đ̼ó̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼M̼S̼C̼I̼ ̼R̼e̼s̼e̼a̼r̼c̼h̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼à̼ ̼6̼7̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼5̼%̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼9̼%̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼8̼8̼%̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼. “̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼n̼a̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼e̼ ̼T̼e̼m̼p̼l̼e̼ ̼o̼f̼ ̼D̼o̼o̼m̼”̼,

N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.̼

̼X̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼2̼5̼/̼5̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.

Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼9̼A̼-̼ ̼”̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼.

N̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼5̼,̼ ̼v̼à̼ ̼M̼S̼C̼I̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼”̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼.̼ ̼M̼S̼C̼I̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼m̼o̼t̼h̼y̼ ̼A̼s̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼M̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼l̼u̼e̼B̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼6̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼”̼.

A̼s̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼O̼F̼A̼C̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼A̼s̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼O̼F̼A̼C̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼O̼F̼A̼C̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼

̼”̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼T̼i̼m̼o̼t̼h̼y̼ ̼A̼s̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼l̼u̼e̼B̼a̼y̼ ̼A̼s̼s̼e̼t̼ ̼M̼a̼n̼a̼g̼e̼m̼e̼n̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼I̼n̼s̼i̼d̼e̼r̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼E̼l̼e̼n̼a̼ ̼D̼a̼l̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼E̼M̼ ̼C̼o̼n̼s̼e̼i̼l̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼.

“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼-̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼

̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼B̼e̼e̼r̼s̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼w̼Y̼o̼r̼k̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼&̼P̼ ̼G̼l̼o̼b̼a̼l̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼B̼e̼e̼r̼s̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼”̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼–̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼6̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼3̼0̼2̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼l̼o̼o̼m̼b̼e̼r̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼o̼r̼g̼a̼n̼ ̼S̼t̼a̼n̼l̼e̼y̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼.

V̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼p̼. P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.

V̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼ ̼(̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼)̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼B̼e̼e̼r̼s̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼N̼g̼a̼.

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼:̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼D̼a̼v̼i̼d̼ ̼B̼e̼e̼r̼s̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼P̼u̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,

Và̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼.

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ẹ̼p̼.̼

̼N̼g̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼’̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼’̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ố̼ ̼b̼ị̼c̼h̼?̼

̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼”̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼”̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ố̼ ̼b̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼m̼o̼t̼h̼y̼ ̼A̼s̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼M̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼l̼u̼e̼B̼a̼y̼.̼ ̼”̼Đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼”̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ở̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼@̼A̼F̼P̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼0̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼O̼x̼f̼o̼r̼d̼ ̼E̼c̼o̼n̼o̼m̼i̼c̼s̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ở̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.

̼T̼a̼t̼i̼a̼n̼a̼ ̼O̼rl̼o̼v̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼O̼x̼f̼o̼r̼d̼ ̼E̼c̼o̼n̼o̼m̼i̼c̼s̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼”̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼.

“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼O̼r̼l̼o̼v̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.

̼N̼h̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼4̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼g̼a̼.̼

̼T̼he̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button