Pháp Luật

T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼h̼.ổ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼*̼t̼ ̼m̼:̼ổ̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼et̼ ̼m̼ổ̼ ̼1̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼

T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼…̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼a̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼1̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼.̼5̼7̼8̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼2̼1̼ ̼l̼ọ̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼“̼1̼c̼c̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼g̼ấ̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼ ̼2̼0̼2̼6̼.̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼;̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button