Bốn Phương

T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼õ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼o̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼i̼n̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼M̼A̼ ̼N̼e̼g̼e̼r̼i̼ ̼1̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼M̼i̼n̼a̼h̼a̼s̼a̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼u̼l̼a̼w̼e̼s̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼M̼.̼T̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼S̼m̼a̼r̼t̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼(̼P̼I̼P̼)̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼é̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼M̼i̼n̼a̼h̼a̼s̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼M̼.̼T̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼M̼.̼T̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼M̼.̼T̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼M̼.̼T̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼M̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

Nguồn : saostar

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button