Tin Tức

T̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼G̼i̼à̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼G̼i̼à̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼.̼N̼)̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼0̼h̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼0̼8̼h̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼.̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼á̼m̼,̼ ̼C̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼)̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

Nguồn : VTC

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button