Tin TứcXã Hội

T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼:̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼-̼N̼Q̼/̼T̼W̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼0̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼4̼5̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼V̼G̼P̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼; k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼; c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼.

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼0̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼4̼5̼,

T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼;

̼C̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼

t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼;̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼; n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼-̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼; x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼”̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼;̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼; q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼; t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼

̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;

x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼3̼0̼,̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼5̼0̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼;̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼;

ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼;̼ ̼

k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼8̼-̼N̼Q̼/̼T̼W̼,̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼-̼N̼Q̼/̼T̼W̼;̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼;̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼;

q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼;̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼-̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;

x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼;̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼;̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button