Tin Tức

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼.̼1̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼1̼1̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼C̼0̼2̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼P̼C̼0̼2̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Q̼.̼1̼1̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼”̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Nguồn : Thanhnien

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button