Tin TứcXã Hội

V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼’̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼’̼:̼ ̼T̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼’̼n̼h̼à̼n̼ ̼r̼ỗ̼i̼’̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼B̼C̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼D̼o̼n̼a̼l̼d̼ ̼B̼l̼a̼i̼r̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼i̼l̼l̼ ̼d̼e̼ ̼B̼l̼a̼s̼i̼o̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.

Đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.

V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼. V̼i̼d̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼.

C̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼2̼5̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼8̼7̼,̼5̼ ̼U̼S̼D̼. N̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼é̼o̼ ̼b̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼o̼n̼a̼l̼d̼ ̼B̼l̼a̼i̼r̼.

A̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼B̼r̼o̼o̼k̼l̼y̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼5̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.

S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼. B̼l̼a̼i̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼”̼.

̼Ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼”̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼G̼e̼o̼r̼g̼e̼ ̼P̼a̼c̼k̼e̼n̼h̼a̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼’̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.

V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼. K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼m̼a̼z̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼U̼P̼S̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼F̼e̼d̼E̼x̼ ̼l̼à̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼v̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ó̼?̼”̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼S̼G̼T̼)̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.

V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼3̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼f̼e̼f̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button