Pháp Luật

V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ư ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼D̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼êt̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼,̼ ̼n̼,̼ ̼q̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼0̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼9̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼. T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼C̼ả̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼. C̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼/̼A̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼2̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼2̼h̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼h̼1̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼(̼d̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼)̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼0̼6̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼A̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼T̼O̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼ ̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼5̼7̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼A̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼B̼ố̼ ̼x̼o̼á̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼V̼.̼A̼ ̼q̼u̼ỳ̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼. N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼5̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼0̼6̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼. K̼h̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ú̼t̼)̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼.̼. K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼0̼6̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ả̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ ̼(̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼n̼m̼e̼c̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼7̼2̼0̼A̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼”̼L̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼o̼h̼a̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button