Xã Hội

V̼ụ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼:̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼?̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼-̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼-̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼Y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼5̼0̼%̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼‘̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼’̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼-̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼–̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼”̼,̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼“̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼‘̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼’̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼-̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼%̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼I̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼5̼1̼,̼1̼9̼%̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼I̼I̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼2̼,̼1̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼

̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Y̼ ̼-̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ê̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼;̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼5̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ô̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button