Tin Tức

V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼U̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼M̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼L̼.̼T̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼S̼a̼ ̼Đ̼é̼c̼)̼.̼

Ảnh minh họa

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼5̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

Nguồn : NLD

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button